Alates septembrist saab Ida-Virumaal õppida taastuvenergia tehnoloogia spetsialistiks, turvasüsteemide tehnikuks ja kinnisvarahalduriks

EST/RUS

Alates septembrist saab Ida-Virumaal õppida taastuvenergia tehnoloogia spetsialistiks, turvasüsteemide tehnikuks ja kinnisvarahalduriks.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses algab 8. juunil suvine laiendatud vastuvõtt, kus iga huviline leiab endale vastavalt oma eelistustele ja oskustele ligi 50 eriala seast tööturul nõutud ameti.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktori Hannes Metsa sõnul on selleks vastuvõtuks ära tehtud mahukas eeltöö, et erialade valikut laiendada ning kaasajastada. Viimastest sündmustest nähtub, et tööturg muutub kiiresti ja ettearvamatult, kuid meie kool käib ajaga kaasas. Meil on pakkuda huvilistele mitmeid uusi ja palju traditsioonilisi erialasid.

Juba avaldatud erialade valikus on uued erialad: taastuvenergia tehnoloogia ja seadmete paigaldaja, turvasüsteemide tehnik, IT-turvaspetsialist, veokorraldaja-logistik, kinnisvarahaldur, tekstiilkäsitöö, köögiabiline. Üldjuhul korraldab kool tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, tervise ja heaolu, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaar- ja kunstide valdkondades.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on hulk õppekavasid, kus saab põhikooli baasil omandada eriala  ja  keskhariduse ning jätkata õpinguid ülikoolis. Näiteks Tallinna Tehnika Kõrgkoolis on soodustused kutsekeskharidusega üliõpilase kandidaatidele.

Õppe lahutamatu osa on praktika. Koolisisene praktika toimub nüüdisaegsete seadmetega, kus õpilased omandavad tööalaseid oskusi kvalifitseeritud spetsialistide juhendamise all. Ettevõtluspraktika läbimine on üks võimalustest unistuse töökoha leidmiseks. Enamgi veel, kool tagab oma õpilastele õpirändes osalemise võimalust. Õpirändes osaledes saab omandada praktilist kogemust Itaalias, Austrias, Prantsusmaal ja teistes Euroopa riikides. Välismaal toimuv praktika rikastab oskusi, laiendab silmaringi ning tõstab konkurentsivõimet.

Kool korraldab õppekvaliteeti tõstvaid projekttegevusi. 2019.a sügisel  algas IT Akadeemia pilootprojekt. See sobib tublidele põhikoolilõpetajatele, kes soovivad omandada lisaks keskharidusele ka IT erialaseid oskusi ning plaanivad ühtlasi hiljem õpinguid ülikoolis jätkata. See projekt annab võimaluse varasemaks töölerakendamiseks. HITSA  IT Akadeemia programmijuhi Signe Ambre sõnul on tööandjad ise koostööst huvitatud, panustavad õppekava arendamisse, õppetöö läbiviimisesse ja pakuvad praktikavõimalusi.

Õppe kõrval toimuvad mitmesugused üritused ja võistlused, s.h rahvusvahelised võistlused nagu mainekas keevitusvõistlus Viru Welder ja juuksurite võistlus Northern Beauty, milles osalemine soodustab samuti töökoha leidmist. Õpilaste meeleolu tõstmiseks ja perevaimu tugevdamiseks tegutseb kooliteater ja toimuvad lõbusad peod.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õppekohad on Jõhvis, Sillamäel ja Narvas. Õppekohtade vahel toimub õpilastele tasuta transpordiside. Väljastpoolt piirkonda tulijatele on kooli poolt pakutav majutus ühiselamutes Sillamäel ja Jõhvis. Igas õppekohas on õpilasi toetavad spetsialistid: karjäärinõustajad, sotsiaalpedagoogid ning psühholoogid. Seega on ka erivajadustega õpilased teretulnud ning nende turvalisus on tagatud. Õppima saab asuda nii põhihariduse kui ka keskhariduse baasil. Valikus on ka erialasid  kus haridustase ei ole nõutav. Õpe toimub eesti ja  vene keeles.

Karjääripöörde tegemiseks esitage alates 8. juunist sisseastumisavaldus SAIS infosüsteemis. Juhul, kui Teil pole tehnilistel põhjustel võimalik SAISi teel sisseastumisavaldust esitada, saab seda teha ka Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õppekohtades tööpäeviti kell 9.00 – 15.00:

Sisseastumiskomisjoni spetsialistid vastavad Teie küsimustele telefoni teel juba täna:
Sillamäe, Tallinna mnt 13, 1-32 ruum, tel. +372 5626 5711,
Jõhvi, Kutse 13, B120 ruum, tel. +372 5308 8342,
Narva, Kreenholmi 45, L132 ruum, tel. +372 3569 385 / +372 5156 828.

Tule õppima Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusse, me aitame kirjutada Sinu edulugu!

 

С сентября в Ида-Вирумаа вы сможете учиться на специалиста в области технологии и оборудования возобновляемой энергии, техника по обслуживанию систем безопасности и управляющего недвижимостью.

8 июня в Ида-Вирумааском центре профобразования начнется расширенный летний прием, в рамках которого все желающие смогут найти себе из более чем 50 специальностей ту, которая востребована на рынке труда, а также соответствует предпочтениям и навыкам.

По словам директора Ида-Вирумааского центра профобразования Ханнеса Метса, для этого приема была проделана большая предварительная работа по расширению и модернизации ряда специальностей. Последние события показывают, что рынок труда меняется быстро и непредсказуемо, но наша школа идет в ногу со временем. У нас есть достаточно новых и много традиционных специальностей для всех заинтересованных.

В список уже опубликованных специальностей входят новые специальности: технология и оборудование возобновляемой энергетики, техник по обслуживанию системам безопасности, специалист по ИТ безопасности, организатор перевозок-логист, управляющий недвижимостью, текстильное рукоделие, помощник на кухне. Школа организует уровневое обучение в области обслуживания, проектирования, производства и строительства, информационных и коммуникационных технологий, делового администрирования, администрации и права, а также искусства и гуманитарных наук.

В Ида-Вирумааском центре профобразования имеется целый ряд учебных программ, в которых вы можете получить как специальное, так среднее образование на базе основной школы и затем продолжить обучение в университете. Например, Таллиннская высшая техническая школа предоставляет льготные условия для кандидатов со средне-специальным образованием.

Практика является неотъемлемой частью обучения. Школьную практику проходят на современном оборудовании, где ученики приобретают профессиональные навыки под руководством квалифицированных специалистов. Прохождение производственной практики – один из способов найти работу мечты. Кроме того, школа предоставляет своим ученикам возможность участвовать в программе учебной мобильности (õpiränne). Участвуя в международной программе, вы можете получить практический опыт в Италии, в Австрии, во Франции и других европейских странах. Практика за рубежом обогащает навыки, расширяет кругозор и повышает конкурентоспособность.

Школа организует проектные мероприятия, которые повышают качество обучения. Осенью 2019 года начался пилотный проект IT Academy. Он подходит для успешных выпускников основной школы, которые хотят приобрести не только среднее образование, но и навыки в области ИТ, а также планируют продолжить обучение в университете. Этот проект способствует более раннему трудоустройству. По словам Сигне Амбре, руководителя программы HITSA IT Academy, сами работодатели заинтересованы в сотрудничестве, способствуют разработке учебной программы, проводят исследования и предлагают возможности для стажировки.

Помимо обучения проводятся различные мероприятия и конкурсы, в том числе международные конкурсы, такие как престижный сварочный конкурс Viru Welder и парикмахерский конкурс Northern Beauty, участие в которых также облегчает поиск работы. Для того, чтобы поднять ученикам настроение и укрепить семейный дух в школе действует свой школьный театр и проводятся веселые мероприятия.

В Ида-Вирумааском центре профобразования можно обучаться в Йыхви, Силламяэ и Нарве. Между домами есть бесплатное транспортное сообщение. Для тех, кто приезжает из других регионов, школа предлагает размещение в ученических общежитиях в Силламяэ и Йыхви. Каждый дом имеет специалистов, которые поддерживают студентов: карьерные специалисты, социальные педагоги и психологи. Поэтому студенты с особыми потребностями также приветствуются и их безопасность гарантирована. Вы можете начать обучение как на основе базового, так и среднего образования. В списке летнего приема есть также специальности, где уровень образования не требуется. Обучение осуществляется и на эстонском и на русском языках.

Чтобы начать подниматься по карьерной лестнице, подайте заявление на поступление через информационную систему SAIS с 8 июня. Если по техническим причинам нет возможности представить заявление электронно в инфосистеме SAIS, то можно обратиться в приёмную комиссию Ида-Вирумааского Центра Профобразования на местах, по рабочим дням, 9.00-15.00.

Специалисты приемной комиссии уже сегодня ответят на ваши вопросы по телефону:
Силламяэ, Tallinna mnt 13, комната 1-32, тел. +372 5626 5711,
Йыхви, Kutse 13, комната В120, тел. +372 5308 8342,
Нарва, Kreenholmi 45, комната L132, тел. +372 3569 385 / +372 5156 828.

Приходите учиться в Ида-Вирумааский центр профобразования, мы поможем Вам написать историю Вашего успеха!