3. TASEME KUTSEÕPE Õpingud kestavad kuuest kuust kuni kolme aastani. Praktilise töö ja praktika osakaal õppekavas on vähemalt 50% ning praktika sooritamine on kohustuslik. 3. taseme kutseõppe lõpetamisel saad kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka kutsetunnistuse.

Millise haridusega saan õppima asuda?

3. taseme kutseõppes haridusnõue puudub.

Millised on edasiõppimise võimalused?

Pärast 3. taseme kutsehariduse omandamist on Sul võimalik õpinguid jätkata põhikoolis, et omandada põhiharidus. Kui Sul on põhiharidus juba omandatud, võid õppimist jätkata ka gümnaasiumis või kutseõppeasutuses. Kutsekeskharidust saad asuda omandama ka juhul, kui põhiharidus on jäänud pooleli ning oled vähemalt 22-aastane.

Millised on väljundid tööturul?

3. taseme kutseõppe lõpetanu on hinnatud töötaja lihtsamate tööülesannete täitmisel seadme- ja masinaoperaatorite, oskustöötajate ja käsitööliste, teenindus- ja müügitöötajate ning ametnike ametialades.

Näiteks võid pärast 3. taseme kutseõppe lõpetamist tööle asuda nooremaednikuna, sisetööde elektrikuna, puidupingioperaatorina, automaalrina, abikokana ning hotelliteenindajana.