4. TASEME KUTSEÕPE 4. taseme kutseõpe jaguneb kaheks: kutsekeskharidusõpe ja kutseõpe.

KUTSEKESKHARIDUSÕPE

Kutsekeskharidusõpe võimaldab Sul omandada nii kutse- kui ka keskhariduse. Õpingud kestavad kutsekeskhariduses vähemalt 3 aastat. Praktilise õppe osakaal õppekavas on vähemalt 35% ning praktika sooritamine on kohustuslik. Kutseeksami sooritamisel saad lisaks kutsekeskharidust tõendavale tunnistusele ka kutsetunnistuse.

Riigieksamite sooritamine ei ole kutsekeskharidusõppe lõpetamiseks kohustuslik. Soovi korral võid eksamiteks valmistumise planeerida oma õpingutesse, võttes kutsekoolis üldharidusaineid täiendavalt valikainetena. Teiseks on Sul riigieksamiteks valmistumiseks võimalik võtta lisa-aasta täiskasvanute gümnaasiumis.


Millise haridusega saan õppima asuda?

Kutsekeskharidusõppesse saad õppima asuda, kui Sul on põhiharidus. Juhul, kui Sul on põhikool pooleli jäänud, saad kutsekeskharidust omandama asuda, kui oled vähemalt 22-aastane.

Millised on edasiõppimise võimalused?

Õpinguid on võimalik jätkata 4. või 5. taseme kutseõppe jätkuõppes, rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppes.

Millised on väljundid tööturul?

Erialade valik kutsekeskharidusõppes on lai ning 4. taseme kutseõppe lõpetanu on hinnatud töötaja keerulisemate tööülesannete täitmisel seadme- ja masinaoperaatorite, oskustöötajate ja käsitööliste, põllumajanduse ja kalanduse oskustööliste, teenindus- ja müügitöötajate ning ametnike ametialades.

Näiteks võid pärast kutsekeskharidusõppe lõpetamist tööle asuda puitkonstruktsioonide ehitajana, mehhatroonikuna, elektrikuna, juuksurina, IT-spetsialistina, keevitajana, lehtmetalli töötlemispingi operaatorina, kokana, sõiduautotehnikuna, floristina või büroo sekretärina.

Lisaks on Sul võimalik alustada ettevõtlusega ning oma teadmisi ja oskusi edasi arendada ka täiendõppes.

KUTSEÕPE

4. taseme kutseõppes on võimalik õppida esma- ja jätkuõppes. Õpingud kestavad esmaõppes enamasti kuuest kuust kuni kahe aastani ja jätkuõppes üldjuhul kuuest kuust kuni ühe aastani. 4. taseme kutseõppes on praktilise õppe osakaal vähemalt 50% ning praktika sooritamine on kohustuslik.

4. taseme kutseõppe lõpetaja saab lõpetamisel kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka kutsetunnistuse.


Millise haridusega saan õppima asuda?

4. taseme esmaõppesse saad õppima asuda, kui Sul on vähemalt põhiharidus.
4. taseme jätkuõppesse astumise eelduseks on samuti vähemalt põhiharidus ning täiendavalt ka 4. taseme kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavad oskused, mille oled omandanud näiteks töökogemuse kaudu.

Millised on edasiõppimise võimalused?

4. taseme esmaõpe annab põhiharidusega lõpetajale võimaluse jätkata õpinguid 4. taseme jätkuõppes või asuda omandama üldkeskharidust või kutsekeskharidust. Keskharidusega 4. taseme õppelõpetaja saab õpinguid jätkata kas 5. taseme kutseõppes, rakenduskõrgkoolis või bakalaureuseõppes.

Millised on väljundid tööturul?

Erialavalik on väga lai ning 4. taseme kutseõppe lõpetanu on hinnatud töötaja keerulisemate tööülesannete täitmisel seadme- ja masinaoperaatorite, oskustöötajate ja käsitööliste, põllumajanduse ja kalanduse oskustööliste, teenindus- ja müügitöötajate ning ametnike ametialades.

Näiteks võid pärast lõpetamist tööle asuda puitkonstruktsioonide ehitajana, mehhatroonikuna, elektrikuna, juuksurina, IT-spetsialistina, keevitajana, lehtmetalli töötlemispingi operaatorina, kokana, sõiduautotehnikuna, floristina või büroo sekretärina.

Lisaks on Sul võimalik alustada ettevõtlusega ning oma teadmisi ja oskusi edasi arendada ka täiendõppes.